Regulamin Sklepu Internetowego decorman.pl

1. Sklep internetowy decorman.pl prowadzony jest przez:
TEKSTYLIA SPÓŁKA JAWNA
z siedzibą w:

59-700 BOLESŁAWIEC, ul. Staszica 11, Tel./Fax: (75) 734 63 12, Tel: 799 30 99 44 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000150906 , NIP: 612-00-02-482, REGON 23050807400000

2. klient składa ofertę kupna produktu za pośrednictwem sieci Internet korzystając z instrumentów dostępnych na stronie sklepu decorman.pl

Zamówienie jest realizowane po uprzednim potwierdzeniu przez sprzedawcę

3. Klient może składać zamówienia, oraz komunikować się ze sprzedawcą ,

osobiście- w siedzibie firmy

za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@decorman.pl

telefonicznie pod numerem 75 734 63 12 lub 799 30 99 44

faxem na numer 75 734 63 12

4. Do realizacji zamówienia wymagane jest podanie danych kontaktowych , oraz adresu dostawy lub prawidłowe wypełnienie formularza zamówień dostępnego na stronach sklepu

5. Wszystkie produkty dostępne w decorman.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych

6. Ceny podane na stronach decorman.pl i koszty transportu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną

7. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności;

-przelew na konto BZWBK NR 95 1090 1939 0000 0005 1600 7257

-płatnośc przy odbiorze towaru

-płatność szybkim przelewem

-płatność kartą lub gotówka przy odbiorze osobistym

Produkty dostępne w naszym magazynie przygotowywane są do wysyłki po potwierdzeniu zamówienia.

Czas realizacji od 2 do 6 dni roboczych.

Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia na wybrany asortyment informując klienta o terminie realizacji i statusie zamówienia

8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstą- pienia od umowy;

13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;

19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o któ- rych przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;

21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Prawo odstąpienia od umowy

- Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternasty dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

- Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia

Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru a

prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

- gdy przedmiotem umowy były rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według zamówienia konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy.